Home » อริร้ายพ่ายรัก by วศิกานต์
อริร้ายพ่ายรัก วศิกานต์

อริร้ายพ่ายรัก

วศิกานต์

Published
ISBN :
Paperback
343 pages
Enter the sum

 About the Book 

::โปรยปกหลัง::เพียงดาว ถูกผูเปนเจาของไรแสงเดือนอยาง ภูคินทร กักขังตัวเอาไวเหตุเพราะเธอเปนเบาะแสเพียงหนึงเดียวทีจะพาเขาไปพบกับนองสาวซึงถูกพีชายของเธอลักพาตัวไป แตชายหนุมหารูไมวาคนทีพยายามลักพาตัวนองสาวของเขาไป คือคนใกลตัวทีคาดไมถึงจนเมืMore::โปรยปกหลัง::เพียงดาว ถูกผู้เป็นเจ้าของไร่แสงเดือนอย่าง ภูคินทร์ กักขังตัวเอาไว้เหตุเพราะเธอเป็นเบาะแสเพียงหนึ่งเดียวที่จะพาเขาไปพบกับน้องสาวซึ่งถูกพี่ชายของเธอลักพาตัวไป แต่ชายหนุ่มหารู้ไม่ว่าคนที่พยายามลักพาตัวน้องสาวของเขาไป คือคนใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงจนเมื่อความจริงปรากฎ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อหญิงสาวก็เริ่มแปรเปลี่ยนมาเป็นความรัก ภูคินทร์จึงพยายามที่จะเอาชนะใจ พร้อมกับพยายามปกป้องเพียงดาวสุดชีวิต แต่หญิงสาวกลับปฏิเสธความจริงใจของเขา เพราะที่ผ่านมาเขาฉวยโอกาสบังคับให้เธอรับโทษทัณฑ์ และข้อกล่าวหาที่ไม่ได้กระทำเจ้าของไร่ที่แสนจะเย็นชาอย่างภูคินทร์ จะสามารถเอาชนะใจสาวปากกล้าอย่างเพียงดาวได้หรือไม่ และปมปริศนาจะถูกคลี่คลายได้หรือเปล่าร่วมลุ้นไปกับพวกเขาได้ใน อริร้ายพ่ายรัก